Stadgar

för FÖRENINGEN FILHARMONIKERNAS VÄNNER
(med ändringar beslutade vid årsmöte 1992-04-21 och 2003-04-28)

1                    FIRMA
Föreningens firma är FÖRENINGEN FILHARMONIKERNAS VÄNNER.

2                    SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3                    ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att stödja Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm såväl ekonomiskt som opinionsmässigt. Formerna för detta stöd sker i samråd med Stockholms Konserthusstiftelse och Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm. Föreningen skall varken engagera sig i orkesterns programval, konstnärliga frågor eller i något övrigt som skulle kunna påverka orkesterns konstnärliga frihet och integritet.

4                    VERKSAMHET
Föreningen äger rätt att bedriva all verksamhet som kan tjäna Föreningens ändamål och som kan finansieras av de resurser som Föreningen har till sitt förfogande.

Föreningen får motta medel för stipendier som delas ut enskilt eller kollektivt till orkestern och dess medlemmar. Sådana tillskott skall – om inte annat föreskrivs i det enskilda fallet – utgöra en del av Föreningens tillgångar och redovisas som sådana i Föreningens årsredovisning. För på så sätt fonderade medel skall särskilda regler antas av Föreningens årsmöte.

5                    MEDLEMSKAP
Såväl enskild som juridisk person kan vinna inträde i Föreningen. Årsavgift för enskild medlem och för juridisk person fastställs på årsmöte.

6                    FINANSIERING
Föreningen må utöver årsavgifter för att finansiera sin verksamhet emottaga och förvalta penningmedel, värdepapper och annan fast eller lös egendom som anslås, skänkes eller testamenteras till Föreningen.

7                    ÅRSMÖTE
Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen, när denna så önskar, eller då minst en tiondel av medlemmarna så påfordrar.

Kallelse till årsmöte eller till extra sammanträde skall delges medlemmarna minst 14 dagar i förväg.

Röstberättigad vid årsmöte eller extra sammanträde är endast närvarande medlem.

8                    ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Föredragning av årsberättelse.
 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 10. Val av ordförande för Föreningen samt övriga styrelseledamöter
 11. Val av två revisorer jämte två suppleanter
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av årsavgifter (enskild och juridisk person)
 14. Styrelsens verksamhetsplan
 15. Övriga senast 7 dagar före årsmötet anmälda ärenden

9                    STYRELSE
Styrelsen skall bestå av ordföranden samt högst elva ledamöter.

Konserthusstiftelsens VD och orkesterns ordförande skall vara ledamöter.

Ordföranden väljes av Föreningens medlemmar vid årsmötet för en tid av ett år. Övriga ledamöter utses för en tid av två år med växelvis avgång så att halva antalet nyväljes på årsmötet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen utser inom sig de funktioner som behövs.

Styrelsen är beslutsför då de närvarande överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Vid lika röstetal skall den mening gälla som biträdes av ordföranden. Vid beslut om att lämna ekonomiska bidrag skall dock minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter vara ense om beslutet.

Det åligger styrelsen att upprätta årsberättelse, resultatredovisning och balansräkning.

Vid styrelsens sammanträden föres protokoll.

10            FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen befullmäktigar, alltid två i förening, dock att kassören äger rätt att svara för utbetalningar enligt styrelsens beslut.

11           STADGEÄNDRING
Beslut om stadgeändring fattas på årsmöte. För sådant beslut krävs att två tredjedelar av de närvarande är ense om beslutet.

12           RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

13           FÖRENINGENS UPPLÖSNING
För Föreningens upplösning krävs beslut härom vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa sammanträden skall förflyta en tid av minst två månader.

För beslut fordras att två tredjedelar av de närvarande är ense om beslutet.

Upplöses Föreningen tillfaller Föreningens tillgångar Kungliga Filharmoniska Orkesterns i Stockholm instrumentfond.


Placeringspolicy>>